Allmänna villkor

Allmänna villkor för medlemskap i Borås PilatesCenter AB

Orgnr: 556838-4423

1. Allmänt

Dessa allmäna villkor gäller för avtal om medlemskap på Borås PilatesCenter AB och mellan den person, kunden, som är namngiven i medlemsavtalet. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema och våra öppettider. Samtliga medlemskap är digitala, klippkort och medlemskap ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. Inga fysiska klippkort distribueras.

2. Gruppträningsmedlemsskap 

Borås PilatesCenter AB erbjuder klippkort och medlemskap för gruppträning. Klippkort för personlig träning är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum och för gruppträning se nedan, outnyttjade klipp förfaller därefter och kan ej utnyttjas. Klippkort och medlemskap betalas i förskott. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.
Klippkort och medlemskap medför att rätt att delta i samtliga klasser på ordinarie gruppträningsschema som Borås PilatesCenter AB erbjuder. Borås PilatesCenter AB kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra medlem plats i en klass utan plats erhålles i mån av utrymme.

Klippkort 10 ggr  2090 kr giltig i 6 mån
Klippkort 20 ggr  3690 kr giltig i 9 mån
Klippkort 30 ggr  5290 kr giltig i 9 mån

Månadsabonnemang Gruppträning Premium 1090 kr/månad. 12 månaders bindningstid. 1 klass/dag ingår. 5 klasser/vecka ingår. Max 10 bokningar samtidigt. Månadsvis kortbetalning. Avbokning minst 4 h innan, för 2 sena avbokningar debiteras 290 kr.

3. Personlig Träningsmedlemskap

Borås PilatesCenter AB erbjuder Personlig Träning och PT Group som betalas per gång eller tecknas som klippkort. Klippkort är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum, outnyttjade klipp förfaller därefter och kan ej utnyttjas. Klippkortet betalas i förskott. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Personlig Träning 1 gång 960 kr
PT Klippkort 4 ggr 3800 kr
PT Klippkort 10 ggr 9000 kr
PT Klippkort 20 ggr  17200 kr
PT Klippkort 30 ggr  25200kr

4. Betalningsvillkor
Betalning av klippkort och medlemskap sker genom kortbetalning eller faktura med 10 dagars betalningsvillkor. Medlemmen, eller annan person som påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, betalar efter gällande prislista. Medlemmen erlägger avgiften i förskott. Borås PilatesCenter AB har rätt att ändra prislista på samtliga tjänster som meddelas minst 30 dagar i förväg skriftligen. Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller som beror av andra avgifter beslutade av myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation. Inbetalade avgifter återbetalas inte.

5. Utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning till betalning sker. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.

6. Avbokningsregler

Gruppträning Klippkort skall avbokas senast 4 h innan bokad gruppträningsklass. Sker avbokning senare än 4 h debiteras hela beloppet.
Gruppträning Medlemskap skall avbokas senast 4 h innan bokad gruppträningsklass. För 2 missade avbokningar debiteras 290 kr i avgift.

Personlig Träning och PT Group skall avbokas senast 24 h innan bokad träningstid.
Sker avbokning senare än 24 h debiteras hela beloppet.

7. Ordningsregler

Borås PilatesCenter AB har 15 års åldersgräns. Medlem skall följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Borås PilatesCenters personal. Medlem skall uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem, gäst eller personal. Medlem skall vara på plats i tid till bokat träningstillfälle, vid 5 minuters försening kan medlem bli nekad plats på gruppträningsklass. Medlem svarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar. Medlem eller gäst får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster i Borås PiltatesCenters lokaler. Endast Borås PilatesCenters personal får instruera och träna medlemmar i Borås PilatesCenters lokaler. Medlem får ej nyttja Borås PilatesCenters lokaler för egen träning eller använda Borås PilatesCenters redskap och maskiner på egen hand. Personliga effekter skall lämnas i omklädningsrum och ej medtagas in i träningslokalerna. Medlem ska lämna Borås PilatesCenters lokaler senast vid tidpunkt för stängning. Kvarlämnade personliga effekter i Borås PilatesCenters lokaler kan komma att avlägsnas. Om inte ägaren inom 14 dagar gör anspråk på sin effekter kan Borås PilatesCenter AB efter gottfinnande komma att kasta eller skänka dessa till välgörenhet. Borås PilatesCenter AB har rätt att stänga av medlem för viss tid eller säga upp medlemskap om medlem bryter mot ordningsreglerna.

9. Ändringar i öppettider och utbud

Borås PilatesCenter AB äger rätt att göra ändringar i öppettider, schema, träningstider samt i lokaler och utrustning vilket kan medföra begränsningar i utbudet. Borås PilatesCenter AB äger rätt att stänga lokalerna och verksamheten under sex veckor per år för renovering, underhåll och utveckling av verksamheten.

10. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Varje medlem ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Borås PilatesCenter AB. All träning sker på egen risk och Borås PilatesCenter AB ansvarar inte för personskada som åsamkats medlem p.g.a olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Borås PilatesCenter AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning skador på medlems eller andra besökares tillhörigheter.

11. Information och meddelanden
Medlem skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av öppettider och utbud via e-post som medlem anmält till Borås PilatesCenter AB. Det åligger medlem att själv meddela Borås PilatesCenter AB ändringar av kontaktuppgifter samt bankkontonummer. Medlem får även ta del av nyhetsbrev, specifika medlemserbjudanden och förmåner som Borås PilatesCenter AB erbjuder. Borås PilatesCenter AB kommunicerar medlemsförmåner, erbjudanden och information via e-post, sms, push-notiser och via hemsida samt sociala kanaler. Om medlem inte vill ta emot nyhetsskick från Borås PilatesCenter AB har medlem rätt att avregistrera sig.

12. Bild- och filmhantering

Vid deltagande vid träningstillfällen eller vid event kan Borås PilatesCenter AB komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i sociala medier samt återges på hemsida, nyhets- och informaitonsutskick samt i övrig marknadsföring. Genom att delta på träning och event förutsätter Borås PilatesCenter AB att medlem accepterar att Borås PilatesCenter AB använder foto- och videomaterial för ovan nämnda syften.

13.Integritetspoliy

Medlems personuppgifter hanterar endast av oss Borås PilatesCenter AB och alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Borås PilatesCenter AB behandlar uppgifter om medlem för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som medlem har samtyckt till. Meldelms uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. Borås PilatesCenter AB har personuppgiftsbiträden som hjälper till med fakturering, betallösningar och bokninssystem.

14. Medgivande 

Medlem, som undertecknande kund, godkänner villkoren genom att medge att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Borås PilatesCenter AB för överföring till denne. Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvarig för medlem avbryter betalningarna är medlem solidarisk betalningsansvarig.

15. Force Majeure 

Borås PilatesCenter AB ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Borås PilatesCenters kontroll som som vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

16. Uppsägning

Borås PilatesCenter AB förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgående säga upp avtalet till upphörande. Vid förtida uppsägning, av annan orsak än medlems kontraktsbrott, återbetalas den del av den förskottsbetalade betalningen som inte är förbrukad.