Allmänna villkor - Borås Pilatescenter
22439
page-template-default,page,page-id-22439,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Allmänna villkor

Allmänna villkor för medlemskap i Borås PilatesCenter

1. Allmänt

Dessa allmäna villkor gäller mellan medlemmen och Borås PilatesCenter (nedan kallat BPC).  Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla för vissa tjänster  och erbjudanden

2. Medlemskap i Borås PilatesCenter

2.1 Medlemskap i BPC kan sökas av person som:

är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd av målsman, förvaltare eller god man på medlemsavtalet.

person som har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa

person som ej står i skuld till BPC för tidigare medlemsavtal

2.2 Medlemskapet är personligt.

3. Medlemsförmåner
3.1 Medlemskapet ger medlemmen tillgång till träningsmöjliget vid BPC i den omfattning som medlemmen bokat upp inför varje enskild termin. Information om BPC vid var tid aktuella medlemsförmåner och erbjudanden ges på BPC hemsida https://boraspilatescenter.se
3.2 Medlemmen ges möjlighet att ta igen avbokad klass inom samma kategori under innevarande termin. Medlemmen kan ej utnyttja sina under terminen avbokade/missade klasser på sommar respektive julschema eller under kommande termin.
3.3 BPC kan inte alltid garantera plats på av medlemmen vald aktivitet (gäller vid köp av träning i sk ”Öppen klass” samt för att ta igen missat pass innevarande termin, se paragraf 3.2)

4. Kvarlämnade saker
4.1 Kvarlämnade saker omhändertas för en tid om 14 dagar. Om medlem inte hämtar kvarlämnade och omhändertagna saker inom denna tid äger BPC rätt att antingen slänga dessa eller skänka till hjälporganisation.

5. Borås PilatesCenters ansvar
5.1 BPC ska avråda medlemmen från sådan träning eller träningsmoment som kan innebära ohälsa eller skada för medlemmen. BPC´s ansvar i denna del förutsätter att medlemmen lämnat fullständig och korrekt information till BPC om personliga förhållanden som kan antas inverka på medlemmens träningsförutsättningar.
5.2 BPC ansvarar inte för hinder eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför BPC´s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand, vatten –eller annan större skada på BPC träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

6. Betalning
6.1 Medlemmen, eller annan person som påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger  terminsavgift och medlemsavgift vid var tids gällande prislista. Medlemmen erlägger avgiften i förskott för hela terminen om inte annat avtalats med BPC.
6.2 BPC har rätt att ändra terminsavgifter, engångsavgifter och övriga avgifter. Ändring av terminsavgift gäller dock efter utgången av termin.

7. Återbetalning av erlagda avgifter
7.1 BPC återbetalar terminsavgift om någon av följande punkter infrias:
– BPC och medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa.
– BPC och medlemmen har i samråd har bedömt att fortsatt träning inte kan fortlöpa pga graviditet, arbete eller högskolestudier på annan ort, långtidssjukskrivning eller längre utlandsvistelse.
-Av annan anledning än brott mot medlemsavtalet från medlemmen.

8. Information och meddelanden
8.1 BPC skickar information, meddelanden och medlemsbrev till den e-postadress som angetts vid registreringen.
8.2 Meddelanden från medlemmen kan lämnas till BPC via brev, telefon eller e-post. Telefonnummer, adress, e-postadress till BPC hittas på https://boraspilatescenter.se
8.3 Medlemmen ska underrätta BPC om ändringar av kontaktuppgifter som ändring av: namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

9. Personuppgifter (GDPR)

9.1Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vid     registrering av medlemskap på BPC inhämtar BPC uppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Läs mer om hur vi hanterar detta i vår Integritetspolicy