Integritetspolicy

Integritetspolicy 

För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Borås PilatesCenter används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Borås PilatesCenter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

När du besöker våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av Borås PilatesCenters tjänster du är intresserad eller platsinformation. Även bilder eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.

Vidare kan Borås PilatesCenter komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP- adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du besöker vår hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, tex när du registrerar dig som medlem, att du kommunicerar med Borås PilatesCenter i sociala medier, skickar ett mail eller deltar i en tävling eller liknande.

Borås PilatesCenter har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på sin hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att förbättra upplevelsen av och informationen på vår hemsida.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (t.ex. Instagram eller Facebook).
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Borås PilatesCenter.

För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster du beställt.
För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.
För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal, sms/mms, sociala medier. Du kan välja bort utskick via mail eller sms genom länk i varje separat utskick.
För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler.
För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och tekniska plattformar.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund eller medarbetare, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt får klicka i en ruta när du gör din registrering på vår hemsida.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Borås PilatesCenter kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål

Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Borås PilatesCenter ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Borås PilatesCenter på mailto:info@boraspilatescenter.se

Ändring av denna integritetspolicy

Borås PilatesCenter kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Senaste uppdatering 2023-12-01